ONLINE STORE
. International Symposium Tourism XXL
. Multirambla
. Maresme 2.0
GO TO NEWS
SYMPOSIUM
NEW!!!!
Videos from Symposium TOURISM XXL "URBAN INNOVATION ON TOURIST METROPOLIS"
Day 1
Day 2
SYMPOSIUM

II International Symposium Intelligent Coast
TOURISM XXL

"URBAN INNOVATION ON TOURIST METROPOLIS"
2009, 28th-29th May in Barcelona